Profesní etika právníků

Proč má smysl zabývat se právnickou etikou? Odpověď na tuto základní otázku je předmluvou k učebnici, kterou sepsal kolektiv šesti autorů – akademiků i praktiků. Profesní etika je stále ještě nedostatečně zastoupenou oblastí vzdělávání právníků. Tato kniha autorů působících napříč právnickými fakultami a profesemi je první ucelenou učebnicí o tomto oboru zohledňující české reálie a českou právní úpravu. Ač je určena primárně studentům, je zároveň spíše pozvánkou k přemýšlení a dialogu než zjevovanou pravdou. V tom ohledu je zajímavá nejen pro ně, ale i pro matadory právnických profesí, kteří se již s velkým množstvím morálních dilemat během své kariéry setkali a mohou je dát do kontrastu s úvahami, které kniha přináší.

 

 

Skladem
549 Kč
Kategorie: Právnická literatura
Hmotnost: 0.602 kg

 

Pár slov z předmluvy ke knize

Výuka profesní etiky se u nás dříve opírala o povšechné moralizování s tím, že se lidé mají chovat tak, aby se na sebe mohli podívat každý den do zrcadla a že se právní profesionál zachová eticky správně, byl-li dobře vychován v rodině. Obecná morálka a dobrá výchova mohou sice etickému chování profesionála pomoci, ale nejsou samospasitelné. A takzvané slušné chování už vůbec ne. Podle psychologa Philipa Zimbarda všichni věříme, že se zachováme čestně, až nastane náš čas. V dnešní společnosti tato chvíle nastane třeba v okamžiku, až se dobře oblečený šéf naší kanceláře nebo předseda soudu, který bude mít vliv na naše povýšení, s úsměvem postaví vedle nás, vysloví své přání, položí nám ruku na rameno a řekne: „Udělal bys mi laskavost, chceš být přece platným členem našeho týmu, nebo ne?“ A v té chvíli je právě někdy třeba opustit slušné vychování, abychom dostáli profesní etice či vlastní morální odpovědnosti.


Debaty o konkrétních nástrahách každého právnického povolání a aplikované profesní etice jsou nejužitečnější v tom, že nám mohou pomoci identifikovat tu konkrétní situaci, kdy je profesní etika v ohrožení, kdy je ten okamžik, v němž se musíme mít na pozoru, abychom neudělali první krok stranou, který v důsledku povede k sesuvu do propasti profesního hříchu. Ráda zdůrazňuji, že ten první falešný krok může být vlastně maličkost – nepromyšlený podpis jednoho dokumentu, protože prostě spěcháte, souhlas se schůzkou v divném čase a na divném místě, polibek podřízené, snaha zalíbit se šéfovi, malá prosba charismatického klienta. Skutečné lumpy, kteří právo využívají ke zlým účelům, profesní etika nezastaví; ti musí být spravedlivě potrestání nástroji trestního práva. Úvahy o profesní etice jsou užitečné právě pro ty, kdo chtějí jednat správně. Jen si někdy nejsou jisti, jak to v konkrétní situaci je. Nebo se chtějí připravit na rozpoznání situace, v níž by mohli selhat.

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

 

Seznam kapitol

První část: Teoretická východiska profesní etiky právníků

 1. Profesní etika právníků: základní pojmy a problémy (Martin Hapla)
 2. Normativní etika a její uplatnění v oblasti právních profesí (Martin Hapla)
 3. Co znamená být součástí profese? (Maxim Tomoszek a Tomáš Friedel)

Druhá část: Společný rámec právních profesí

 1. Na cestě do profese aneb na co se ptát sebe a na co ostatních (Tomáš Friedel)
 2. Povinnost mlčenlivosti (Maxim Tomoszek a Jan Kober)
 3. Střety zájmů (Maxim Tomoszek, Jan Kober a Martin Hapla)
 4. Kárné řízení (Tomáš Friedel)
 5. Etické kodexy (Tomáš Friedel)
 6. Profesní sliby a přísahy (Tomáš Friedel)

Část třetí: Právní profese a specifické problémy jejich výkonu

 1. Profese advokáta a její právní a morální rámec (Martin Hapla)
 2. Vztah advokáta a klienta (Vítězslav Dohnal)
 3. Odměňování advokátů (Vítězslav Dohnal)
 4. Profese soudce a její právní a morální rámec (Martin Hapla)
 5. Spravedlnost, soudci a problém aplikace nemorálního práva (Martin Hapla)
 6. Projevy soudce na veřejnosti (Jana Stehlíková)
 7. Profese státního zástupce a její právní a morální rámec (Martin Hapla)

Z pera recenzentů

 

Předkládaná publikace představuje ambiciózní příspěvek do debaty o profesní etice právníků. Autoři si kladou důležité otázky, předkládají možné odpovědi a komplikovanost problematiky podtrhují vhodně zvolenými příklady. Právě „case-based“ přístup (skrze příklady k odborné diskuzi) považuji za největší přínos překládané publikace pro český trh, který jde nad rámec dosavadních publikací k právní etice. Velmi oceňuji i otázky k procvičení a uvedení doporučené literatury k dalšímu studiu. Překládaný manuskript je první ucelenou učebnicí o profesní etice právníků na českém trhu. V publikaci oceňuji především otevřenost různým názorům na klíčové etické problémy, se kterými se právníci mohou setkat. Pro mě samotného předkládaný manuskript pod vedením Martina Haply a Tomáše Friedela přinesl mnoho poznatků k zamyšlení. Proto pevně věřím, že tato kniha opět rozvíří českou debatu nad profesní etikou právníků a pomůže jejímu pevnému ukotvení v kurikulu českých právnických fakult.

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

 

Po odborné stránce je učebnice kompetentním a věci znalým výkonem. Výborné je, že jsem se sama při její četbě naučila několik nových věcí. Učebnice obsahuje množství případových studií, tzv. hypotheticals, které jsou budované prakticky (což není samozřejmost, přestože se může zdát, že každá případová studie je praktická z povahy věci). Výklad je velmi ilustrativní, některé části jsou téměř celé postavené na příkladech. To je v některých oblastech ideální. Autoři a autorka též zapracovávají praktické zkušenosti. Nejde o učebnici psanou z akademického nebe, ale o zapálený pohled do nitra praxe. Posuzovaná učebnice je vynikajícím textem šitým na míru pro studenty a studentky. Nečiní akademickou exhibici, ale slouží. Činí přesně to, co má.

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, Ph.D., LL.M.

 

Podrobnosti o knize

Počet stran: 335

Hmotnost: 602 g

Rozměry: 15,4 x 21,5 x 2,5 cm

Rok vydání: 2022

ISBN: 978-80-7614-007-3

 

Zpět do obchodu